Argo lemmikud õpilaste teadustööde konkursil: Linda Koreinik

„Eesti vaktsiinivastaste argumentatsioon Facebooki grupis „Ravimite ja vaktsiinide kõrvaltoimed““
Linda Koreinik (Võru Gümnaasium), juhendajad Kadri Treial, Kadri Koreinik

Vaktsiinivastasuse levik on sotsiaalmeedia ja interneti abil jõuliselt kasvanud ning seda arvatakse maailma rahvastikku ohustavate probleemide esikümnesse. Paljud ennetatavad nakkushaigused on aastatega tagasi tulnud ja levima hakanud. Uurimuse autor valis vaktsiinivastasuse teema päevakajalisuse, praeguse COVID-19 vaktsineerimiskampaania, ja oma meditsiinihuvi tõttu. Samuti näitab uurimistöö sotsiaalmeedia rolli igapäeva elus.

Uurimistöö eesmärk oli analüüsida Facebooki avaliku grupi „Ravimite ja vaktsiinide kõrvaltoimed“ liikmete postitusi ajavahemikus 2019. aasta juuli kuni detsember. Põhiküsimus oli välja selgitada, millel põhinevad vaktsiinivastaste argumendid. Uurimuse ülesanneteks oli kirjeldada vaktsineerimist ja vaktsiinivastasuse tagamaid, selekteerida postitustest analüüsikõlblikud, salvestada postitused tekstifaili ning analüüsida kasutatud argumentatsioonistrateegiaid, kirjutada ülevaade vaktsiinivastaste argumentatsioonist.

Töös kasutatav metoodika on legitimatsioonigrammatika, mis kuulub kriitilise diskursusanalüüsi (KDA). Legitimatsioonigrammatika alusepanijaks on Theo van Leeuwen ning seda jaotatakse nelja suurde rühma. Et vastata põhiküsimusele, hakkas autor selekteeritud postitustest otsima viiteid autoriseerivatele, moraliseerivatele, ratsionaliseerivatele argumentatsioonistrateegiatele ja hoiatuslugudele.

Analüüsi käigus selgus, et tüüpilisemad viited on riikidele (USA, Saksamaa, Itaalia) ja asutustele (Terviseamet, Food and drug Administration, õiguskantsleri büroo), leidus viiteid ka seadustele. Ratsionaliseerivad argumentatsioonistrateegiad olid minevikusuunalised ja kirjeldasid aega enne massilist vaktsineerimist. Moraliseerivate strateegiate viited olid suunatud farmaatsiatööstuse kasuahnusele ning tarbija võimetusele. Esines enda ja teiste hoiatuslugusid.

Uurimistöö tulemuse põhieesmärk on aidata mõista vaktsiinivastaste hoiakuid ja hirme, et arvestada nendega avalikus tervishoius ja hariduses ka kriisiaegadel. Töö annab ka võimaluse näha inimeste erinevaid arusaami tervisest ja meditsiinist ning erinevaid hoiakuid võimusuhete osas. Praegune COVID-19 pandeemia on suurepärane võimalus laiendada uurimist ja kasutada erinevaid tekstianalüüsi meetodeid.