Saage tuttavaks: õpilasleiutaja Ander Järv ja keemia õpikeskkond

Jõgevamaa Gümnaasiumi T- klassi õpilane Ander Järv pälvis Eesti Teadusagentuuri õpilasleiutajate konkursil kirjastus Argo eripreemia praktilise tööga “Soolade valemite koostamise veebipõhine õpikeskkond põhikoolile” (juhendaja Neeme Katt).

🧪Praktilise töö eesmärk oli luua Jõgeva Põhikooli keemia tundides kasutamiseks mõeldudveebipõhine õpikeskkond soolade valemite koostamiseks, mis annaks õpilasele tagasisidet ja õpetajale ülevaate harjutamise tulemuslikkusest. Süsteem peab suutma salvestada tulemusi ja hallata kasutajaid. Veebikeskkonna loomiseks kasutati programmeerimiskeelt PHP ja andmebaasisüsteemi MySQL.

🧪Õpikeskkonnas saab õpilane luua kasutaja ning harjutada soolade valemite koostamist, kirjutades indeksid vastavatesse lahtritesse. Kui õpilane paneb indeksid valesti, siis väljastab programm õige vastuse ja näitab, mis valesti oli. Ülesande all on tulemused iga 20 valemist koosneva harjutuse kohta. Soolade valemid koostatakse juhuslikult valitud katioonist ja anioonist. Õpetaja näeb kogu klassi tulemusi

.🧪 Jõgeva Põhikoolis on varem olnud kasutusel oksiidide valemite koostamise, keemia arvutusülesannete lahendamise ja reaktsioonivõrrandite tasakaalustamise õpikeskkond. Sellist õpikeskkonda, milles saab soolade valemeid koostada, ei ole varem Jõgeva Põhikoolis kasutatud.Internetist leiab palju ingliskeelseid soolade valemite koostamise programme, kuid reeglina need ei võimalda kasutajate loomist ja tulemuste salvestamist.

🧪Käesolevas töös programmeeritud keskkonna teeb võrreldes internetis leiduvatega uudseks see, et andmed salvestatakse ning õpetaja saab ka tagasisidet ja näeb klasside haaval kõikide õpilaste tulemusi. Võrreldes Jõgevamaa Gümnaasiumis varem programmeeritud sarnaste õpikeskkondadega on uudne ka see, et kui nii reaktsioonivõrrandid kui ka oksiidide valemid olid salvestatud andmebaasi konkreetsete reaktsioonivõrranditena ja valemitena, siis käesolevas töös salvestati andmebaasi vaid soolade koostisse kuuluvad võimalikud katioonid ja anioonid ning programm koostab nendest ise juhuslikud soolade valemid, mis varieerib ülesandeid õpilaste jaoks.

🧪Tagasiside jaoks küsitleti 9. klassi õpilasi. Küsitlusest tuli välja, et enamusele õpilastest meeldis õpikeskkonda kasutada rohkem kui töövihikus harjutusi teha, sest see oli lihtne ja mugav ning andis kiire tagasiside.