Läbi müüdud

Eksaminandile matemaatika riigieksamist 2016

Helgi Uudelepp, Ahto Lõhmus

Kogumikus on loetletud riigieksami sooritajale vajalikud põhiteadmised ja -oskused ning toodud ära vajalikud valemid ning joonised. Kogumikus on arvukalt ainekava teemade kaupa rühmitatud näite- ja harjutusülesadeid, neile järgnevad ülesandeid enesekontrolliks. Eraldi alajaotuse moodustavad näited matemaatika riigieksamil esinenud 5- ja 10-punktistest ülesannetest. Kõikidele ülesannetele on lisatud vastused.

Võrreldes eelmise aastaga on kogumikus oluliselt täiendatud lineaar- ja ruutvõrrandite ning võrratuste alajaotust nii põhiteadmiste ja -oskuste kui ka ülesannete osas. Ülesandeid on lisatud ka mujale, kõige rohkem ruutfunktsiooni ja selle graafiku rakenduste kohta. Väljaande lisas on antud 2014. a ja 2015.a laia ning kitsa matemaatuka eksamiülesanded koos vastustega.

Antud kogumikus on silmas peetud eeskätt laia matemaatika eksamiks valmistuja vajadusi, kuid leidub hulgaliselt materjali ka kitsa matemaatika eksamiks valmistujale ning vastavad põhiteadmised ja -oskused ning ülesanded on enamasti eristatud.

Väljaande info:
Autor

,

Lehekülgi

108

ISBN

1406-8540

Ilmumisaeg